Nagłówek Projekt UE

Projekt POPW.01.03.01.-18-0007/20 Zwiększenie potencjału Metalustic Sp. z o. o.  poprzez wdrożenie wyników prac B+R dotyczących produktu w postaci zadaszenia jest dofinansowany z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia,  oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP

Cele projektu:

Celem projektu jest zwiększenie potencjału Metalustic Sp. z o. o. , działającego w ramach ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego, w zakresie realizacji innowacji poprzez wdrożenie wyników prac B+R dotyczących produktu w postaci zadaszenia. Projekt pozwoli na zakup inwestycji początkowej związanej z uruchomieniem produkcji innowacyjnego zadaszenia w postaci daszka szklanego z panelami fotowoltaicznymi. W wyniku realizacji projektu zostanie rozszerzona oferta Wnioskodawcy, zwiększona konkurencyjność przedsiębiorstwa działającego w ramach ponadregionalnych powiązań kooperacyjnych oraz zwiększone zatrudnienie.

Opis projektu

W ramach projektu planowane jest wdrożenie do produkcji opracowanego w ramach prac badawczorozwojowych produktu w postaci daszka szklanego z panelami fotowoltaicznymi (zadaszenie). Zadaszenie, z jednej strony będzie zapewniać zabezpieczenie przed czynnikami zewnętrznymi (np. wiatr, deszcz), z drugiej strony zaś umożliwi oświetlanie powierzchni z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii. Zastosowanie odpowiednich rozwiązań oraz materiałów konstrukcyjnych, a także paneli fotowoltaicznych wpisuje się w obecnie występujący trend ekologii w budownictwie. Wdrażane do produkcji zadaszenie jest także w pełni estetyczne i funkcjonalne. Innowacyjny produkt wpisuje się także w grupę produktów stanowiących ofertę powiązania kooperacyjnego. Realizacja projektu będzie w głównej mierze opierać się na pracach inwestycyjnych związanych z zakupem niezbędnych do produkcji wdrażanego produktu maszyn/urządzeń stanowiących linię technologiczną. W wyniku realizacji projektu zostanie zwiększona oferta produktów Metalustic Sp. z o. o. wpisująca się w zakres działalności powiązania kooperacyjnego.

Wartość projektu:

5 348 040.00 zł

Kwota kwalifikowana:

4 348 000.00 zł

Wkład Funduszy Europejskich:

3 043600.00 zł